Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

बागमती प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

हेटौडा, मकवानपुर

कार्यजिम्मेवारी 2078-02-20

 • प्रदेशस्तरको उर्जा, विद्युत्, सिंचाइ, खानेपानी, जल उत्पन्न प्रकोप (नदी तथा पहिरो) व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति, कानून, मापदण्ड, गुरुयोजना, योजना तथा आयोजना निर्माण, कार्यान्वयन, सञ्‍चालन, मर्मत सम्भार, समन्वय र नियमन,
 • प्रदेशस्तरमा ऊर्जा, विद्युत्, सिंचाइ तथा खानेपानी सम्बन्धी सेवाको गुणस्तर र सेवा शुल्कको आधार निर्धारण र नियमन,
 • ऊर्जा, विद्युत्, सिंचाइ सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्धी नित तथा मापदण्ड निर्धारण र नियमन,
 • राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र संघीय योजना बमोजिम प्रदेश सीमा नदीका जलउपयोग सम्बन्धी आयोजनाको पहिचान, निर्माण, संचालन, सम्भार र व्यवस्थापन,
 • प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग तथा नदी संरक्षण सम्बन्धी योजना तथा गुरु योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनगमन तथा मूल्यांकन,
 • प्रदेशभित्रको जलस्रोत उपयोग हुने आयोजनाहरुको अध्ययन, सर्वेक्षण, तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन र सञ्‍चालनमा समन्वय,
 • प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जलउपयोग नीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, प्रविधि विकास र व्यवस्थापन,
 • मौसम र जलमापन सञ्‍चार सञ्‍जाल व्यवस्थापन,
 • जलगुण तथा वायुगुण सम्बन्धी प्रयोगशाला व्यवस्थापन,
 • प्रदेशस्तरको यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, अध्ययन अनुसन्धान र नियमन,
 • प्रदेशभित्रको सवारी दर्ता र नवीकरण, चालक अनुमति र नवीकरण,
 • प्रदेशभित्र सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, मापदण्ड, गुणस्तर र भाडा दर निर्धारण र अनुगमन तथा नियमन,
 • वातावरणमैत्री, अपाङ्गतामैत्री र लैङ्गिकमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन,
 • प्रदेश तहमा यातायात सुरक्षा र सवारी प्रदुषण नियन्त्रण सम्बन्धी योजना निर्मण र कार्यान्वयन
 • रन्जुमार्ग, जलमार्ग लगायतका वैकल्पिक यातायात प्रविधिको यातायात प्रविधिको प्रवर्द्धन, सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजना कार्यान्वयन, सञ्‍चालन र व्यवस्थापन,
 • प्रदेश लोकमार्ग, सडक, पुल, झोलुङ्गे पुल सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा र निर्माण, स्तरोन्नति, मर्मत सम्भार, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, सडक प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान, यातायात सुरक्षा, कार्यान्वयन र नियमन तथा सडक अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) को संरक्षण,
 • प्रदेशस्तरका सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र निर्माण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
 • प्रदेश मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री, उपसभामुख, प्रदेश सचिव तथा सचिवहरुको निवास व्यवस्थापन,
 • प्रदेशभित्रको सहरी विकास योजना तर्जुमा, सहरी पूर्वाधार निर्माण, सञ्‍चालन, मर्मत सम्भार र आवास तथा भवन सम्बन्धी योजनाहरुको कार्यान्वयन र मार्ग निर्देशन,
 • प्रदेशभित्र उपयुक्त भवन निर्माण प्रविधिको प्रवर्द्धन,
 • प्रदेशस्तरमा राष्ट्रिय भवन संहिताको कार्यान्वयन र नियमन,
 • प्रदेशको राजधानी र प्रादेशिक शहरको विकास, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, संयोजन र पूर्वाधार निर्माण,
 • सुरक्षित बसोबास, जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पूलीङ्ग), घर एकीकरण (हाउस पूलीङ्ग) सम्बन्धी नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन,
 • प्रदेशस्तरमा खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन, सेवाको शुल्क निर्धारण, योजना, आयोजना कार्यान्वयन तथा सञ्‍चालन, संभार र नियमन,
 • खानेपानी तथा सरसफाई सेवा विस्तरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी निति तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
 • सर्वसाधारणलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता र खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छतामा पिछडिएको वर्गको पहुँच सुनिश्‍चितता ।


साइट हेरिएको : page counter
अन्तिम पटक अद्यावधिक गरिएको : 2079-04-25 05:14:06

© सर्वाधिकार सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय