Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

Bagamati Province Government

Ministry of Physical Infrastructure Development

Hetauda, Makawanpur

FAQ


#यस मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमध्ये भवन, आवास, शहरी विकास तथा शहरी सडक सम्बन्धित आयोजनाहरु सम्बद्ध जिल्ला हेर्ने शहरी विकास तथा भवन कार्यायलयहरुमार्फत र सडक, सडकपुल, झोलुङ्गे पुल तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धित आयोजनाहरु सम्बद्ध जिल्ला हेर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु, आयोजना कार्यालयहरु र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन्।सम्बन्धित निकायको सम्पर्कका लागि सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र मातहतका  निकायहरुको विवरणमा हेर्न सक्नुहुनेछ। 


Site Visited : page counter
Last Updated : 2081-03-01 05:29:12

© All Rights Reserved to Ministry of Physical Infrastructure Development