०५७५२०९२६, info.mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७७-१०-०५

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

पदपूर्ति (सेवा करार)

वि.एण्ड आ. उपसमूहतर्फ अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसको सूचना ।

हाइवे उपसमूहतर्फ अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिसको सूचना ।

हाइवे उपसमूह तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

वि.एण्ड आ. उपसमूह तर्फ अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको वर्णानुक्रमानुसार प्रकाशित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना (विस्तृत सूचना,दरखास्त फाराम,पाठ्यक्रम, बारम्बार सोधिने प्रश्‍न तथा उत्तर)

लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।

प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गरिएको ।

प्रारम्भिक स्वीकृत उम्मेदवारहरुको नामावली मात्र (SearchableFormat)

इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिल प्रमाणपत्र नभएका/पेश नगरेका उम्मेदवारहरुको विवरण मात्र (SearchableFormat)

इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिल प्रमाणपत्र भएका तर कैफियत बमोजिम कागजात नपुग भएका उम्मेदवारहरुको विवरण मात्र (SearchableFormat)

प्रारम्भिक स्वीकृत नामावली सम्बन्धी सूचना ।

अन्तिम नामावली तथा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।

लिखित परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना ।

 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519