०५७५२०९२६, mopid@bagamati.gov.np
अन्तिम अपडेट: २०७८-०४-११

प्रदेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

बागमती प्रदेश

हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल

महाशाखा र शाखाहरु

प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा

 • जनशक्ति व्यवस्थापन शाखा
 • योजना तथा अनुगमन शाखा
 • आर्थिक प्रशासन शाखा
 • कानून शाखा

जलस्रोत तथ ऊर्जा विकास महाशाखा

 • ऊर्जा विकास शाखा
 • अनुमतिपत्र तथा नियमन शाखा
 • सिंचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा

आवास, भवन तथा शहरी विकास महाशाखा

 • शहरी विकास तथा भौतिक योजना शाखा
 • आवास तथा भवन शाखा

ग्रामीण सडक महाशाखा

 • ग्रामीण सडक शाखा
 • झोलुङ्गे पुल शाखा

प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्था महाशाखा

 • सडक पुल शाखा
 • प्रादेशिक सडक शाखा
 • यातायात व्यवस्था शाखा

खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखा

 • खानेपानी शाखा
 • ढल निकास तथा सरसफाई शाखा
 • मा. रामेश्‍वर फुयाल
  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
  rameshwarphuyal1@gmail.com

 • श्री संजीव वराल
  सचिव
  secretary.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री नविन कुमार सिंह
  प्रवक्ता
  057520926 Ext. 613
  spokesperson.mopid@bagamati.gov.np

 • श्री राजन पोखरेल
  सूचना अधिकारी
  057521519
  infoofficer.mopid@bagamati.gov.np